Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΓΜΕ

...............................................................................................
Β. Ορίζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΙΔ με
την επωνυμία «Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτι-
κών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.)» οι εξής:
1. Κίμων Χρηστάνης του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ Χ 805632),
μηχανικός μεταλλείων – μεταλλουργός, ως Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τσαγκάς Δημήτριος του Στυλιανού, ΑΔΤ ΑΖ 601314,
γεωλόγος, ως Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Γεω-
λογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε).
3. Ελευθεριάδου Σοφία του Παύλου (ΑΔΤ ΑΜ 072748),
μεταλλειολόγος, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Επιθεώρησης
Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδας του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, ως μέλος.
4. Σταύρος Καλαϊτζίδης του Παναγιώτη (ΑΔΤ ΑΕ
222804), γεωλόγος, καθηγητής Ανώτατου Εκπαιδευτι-
κού Ιδρύματος, ως μέλος.
5. Δέσποινα Καββαδία του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΕ 530202),
γεωλόγος, ως μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου.
6. Καμουζής Ηλίας του Νικολάου (ΑΔΤ Σ 650389), Γε-
ωλόγος, ως μέλος.
7. Σμυρνιώτης Χαράλαμπος του Πάρνωνα (ΑΔΤ ΤΑ
538009), υδρογεωλόγος, ως εκπρόσωπος των εργαζο-
μένων με αναπληρωτή του τον Bουγιουκαλάκη Γεώργιο
του Εμμανουήλ (ΑΔΤ ΑΚ 762920), Γεωλόγος.
Η θητεία των μελών είναι τριετής.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2017
Ο Υπουργοί
Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου